Chudáci že??

19. září 2008 v 19:17 |  Vivisekce

MAFIE NÁHRADNÍCH METOD

K vypracování náhradních metod za vivisekci byli pod ochranným pláštíkem chemie a 3R použiti hlodavci a vyšší savci.
http://www.differentlife.cz/viv24.jpg
S postupem antivivisekčního hnutí v 80.letech zavedl švýcarský chemický průmysl, podporovaný politickou lobby, ve velkém stylu svůj program 3R. Byla to jen podvodná záminka ke zmatení veřejnosti, aby se nadále mohla provádět vivisekce, současně však budit dojem, že se něco dělá. 3R je zkratkou tří anglických slov: REFINE, REDUCE a REPLACE, což znamená zušlechtění pokusů (pokusit se zmírnit bolest zvířat), jejich redukci (co do počtu) a nahrazení (jinými nenásilnými metodami). Tento program budící na první pohled dojem, že zohledňuje etické myšlenky a chce zmírnit utrpení zvířat v laboratořích. Byl vymyšlen v roce 1959 dvěma anglickými výzkumníky, W.M.S. Russelem a R.L. Burchem. Tito ho nejspíše vymýšleli s čestnějšími záměry, než ti, jež ho praktikovali ve Švýcarsku. Přesto je a zůstává programem úprav předpisů a ne rušením pokusů na zvířatech, je to tudíž vědecký podvod a etické provinění.
14.5. 1986 založilo 14 poslanců vedených tehdejší členkou Národní rady a přesvědčenou vivisektorkou Susi Eppenberg nadaci "Finanz -Pool 3R" (Finanční svaz 3R). Slovo "finanční" v názvu bylo více než uplatněno, svaz měl do roka nashromáždit 1,5 milionu Franků, aby zredukoval používání vivisekce na nezbytné minimum. Prvním významným investorem svazu byla Interpharma, zástupce basilejského Chemiemultis, který přislíbil finanční účast ve výši 600 000 Franků, avšak za podmínek, že tak svaz rovněž učiní. Svaz se dočkal též příspěvku ze strany "ochránců zvířat", nebo snad jen od těch, kteří si na rozporuplných stanoviscích k problému udělali jméno, takže si člověk musí myslet, že jsou (tyto organizace) rozštěpené.V dubnu 1988, poté, co byly získány nutné finanční prostředky, oznámila nadace zprávou v tisku, že bude podporovat 11 programů zabývajících se náhradními metodami za vivisekci. Jeden z těchto programů se týkal i toxikologických pokusů na psech a díky němu se teď potřebovalo méně zvířat (a bylo tudíž méně bolesti a utrpení). Samozřejmě to byla jen prázdná slova: ani po 10 letech jsme nemohli konstatovat žádný úbytek bolesti u laboratorních zvířat a ani vivisektory tolik proklamované snižování stavů se v praxi nijak neprojevilo. Ve skutečnosti je vivisekce prováděna ve stejné míře a dále se lže. Nejen co se zvířat týče, ale i v ohledu na lidské zdraví - tím, že se předstíralo, že pokusy jsou nezbytné k dosažení pokroků v oblasti medicíny. Také Švýcarský národní fond pro výzkum se rozhodl, že podpoří 3R a nechal se slyšet, že pokusy na zvířatech nebudou moci být někdy plnohodnotně nahrazeny - což zcela jasně mluví pro zachování pokusů.
http://www.differentlife.cz/viv26.jpg
Dnes je ve slovní zásobě vivisektorů slovo "náhrada" nahrazeno slůvkem "alternativa" a sice ve smyslu, že i po nasazení retort musí být vše vyzkoušeno na zvířatech. Toto je slepá ulička, kde vládne podvádění a je vyvoláván největší zmatek u nezasvěcené veřejnosti. Bezvýchodný kruh, kde se vivisektoři chovají dle své libosti. Přitom není ani řečeno, že retorty zastánců vivisekce jsou správně uplatňovány: tak je tomu u několika z citovaných prohlášeních Národního fondu v řeči o "pěstování" embryí myší a slepic. Podobně pokládá "Experientia" výkumy za náhradní metody, které požadují vyjmutí krysího embrya z dělohy matky po několika málo dnech a dání je do retort (oddělení toxikologie Zygma v Nyonu), nebo použití myší očkovaných proti vzteklině (Impfinstitut v Basileji). To jsou věci, jenž odporují genetickým a biologickým rozdílům mezi druhy, ve skutečnosti, když zvířata reagují jinak než člověk, reagují jinak i jejich embrya a tkáně.V srpnu 1986 vypsal Hoffmann - La Roche dvě stipendia pro mladé vědce, kteří by se vyznameli objevením náhradních metod. Takto zaonačeně chtěli vivisektoři přikrášlit neúspěch a hrůzu pokusů před veřejností a sami sebe postavit do role ochránců zvířat. To byla past, do které spadlo mnoho ochranářských spolků, aby nemohli hovořit o těch "prohnilých", jejichž vůdci jasně podporovali 3R. Toto bylo v 80. letech potvrzeno zástupcem OIPA, Dr. Ferrarem - Carem ve Śtrasburku.Dr. Ferrato - Caro jezdil často do Štrasburku, bránil ve schvalování a používání Evropských úmluv, ve kterých se legalizují pokusy na zvířatech v zemích EU (to bylo odhlasováno v r.1983). Při této příležitosti objevil, že několik "ochranářských spolků" z různých zemí vyplatilo tučné prémie několika vivisektorům, kteří vypracovali "náhradní metody" a podrobili tak mnoho malých hlodavců a také zvířat jako jsou kočky či psi, nanejvýš hrůzným trýzněním. To byl zřejmý důkaz podvodu 3R. Mezi pohnutkami za prémie např. figurovalo, že tyto již jednou použité metody by ušetřily spoustu zvířat. A přece tyto metody, jakkoliv označované za náhradní, nebyly vždy ospravedlňovány svým uplatňováním - zdá se, že je chemie považuje za nezbytné jen tehdy, když jde o to je vynalézt, když se však jedná o jejich použití, jsou odstrčeny stranou.
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Ve Švýcarsku, abychom jmenovali alespoň jeden z mnohých příkladů, dostával jistý profesor Zbinden ze Švýcarské Technické vysoké školy (ETH) těžké peníze od nejméně dvou sdružení chtějící chránit zvířata. Nyní již zesnulý prof. Zbinden uveřejnil v roce 1985, že se musí používat méně zvířat a více bezbolestné metody. Do těchto prof. Zbindenem uplatňovaných metod patřily např.: do žlučníku zapuštěná sonda (katétr), umělé píštěle, biopsie jater, vnitrožilný methylquecksilber či jehly v játrech. Co se množství používaných zvířat týče, tak jich bylo mezi 1700 a 2400 ks za jeden univerzitní semestr (počátkem 80.let) a byli to: psi, morčata, králíci, krysy a myši (!) - výzkum, výdeje a prof. Zbindenem podepsané zprávy. Abychom se dopátrali nynější situace, zaslali jsme loni na jaře dotazník prof. Ballsovi, vedoucímu Evropského centra pro zkoušení náhradních metod (ECVAM) - výzkumné centrum Evropské komise v Ispře (It.)Podle prof. Ballse budou testy prováděny i v budoucnu a sice ty, jenž se zakládají na molekulární, celulární bázi a bázi informatiky, poněvadž používání zvířat jako modelů pro lidi nemůže být nahrazeno i přes rozdíly mezi druhy a pochybnou spolehlivostí výsledků testů. Toto velmi důsledné vysvětlení ukazující na nepochybně dobré úmysly prof. Ballse, je pouhým psychologickým tahem: předkládat to pěkné, aby později mohlo být přijato i to méně hezké - opravdu, i v odpovědích na jiné otázky jsou obsaženy těžké rozpory, např. co se týče případného použití zvířat k vypracování "náhradních metod". Poté, co zjistil, že je nelehké přesně odpovídat na naše otázky a v praxi dělat vše pro to, aby nebyla při testech, vyjma těch opravdu nutných, používána zvířata, vyjádřil se prof. Balls následovně: "Typy výzkumů (ty, které zpočátku byly prováděny bez asistence zvířat, později však v případě nutnosti zvíře použijí) mohou pomoci vyvarovat se těžkých účinků na zvířatech, především, mohou-li být rozhodnutí učiněna na základě pokusů bez zvířat; za jiných okolností může být použití zvířat nezbytné jen k potvrzení domněnek z pokusů bez zvířat, dle kterých nebude mít žádný z testovaných produktů toxický účinek". Tento výrok již není tak vykoumaný, koncept je však přesto jasný a rozpor zdrcující - nemůže se přece uznat nespolehlivost dat pocházejících z pokusů na zvířatech a zároveň požadovat, aby byly kontroly na zvířatech nevyhnutelné!
Jak vidno, situace se od 80. let nezměnila. Na otázku ohledně obvyklého vědeckého vidění do budoucna, vysvětluje Balls: "jednoho dne dojde k úplnému nahrazení pokusů na zvířatech, které budou patřit minulosti" a doslova to však znamená: "výzkumy na zvířatech budou ještě nějakou dobu nutné, ať se již kvůli lidským či zvířecím nemocem, nebo zkoušení chemických či očkovacích látek a léků". Představa, že by měla zvířata "náležet minulosti", ikdyž budou "stále nutná" pro nemoci či konzumní zboží, je skutečně komická - vždyť je to téměř veškerá vivisekce. Snad je to jen výrok, nebo taky rýpnutí, především je to ale potvrzení opravdových úmyslů 3R. Počátkem 80.let vyvolalo skandál jmenování jednoho lovce, evidovaného u německé Lovecké společnosti, prezidentem velké ochranářské organizace. Bylo to stejné, jakoby byl řezník dosazen do představenstva vegetariánského sdružení. Tak je to i s vivisektory, nebo osobami, které věří v údajnou nutnost pokusů na zvířatech - kdyby byly tyto osoby dosazeny do sektoru vědeckého výzkumu, kde se pokusy nežádají. Prof. Balls by si do budoucnosti přál zastavení používání koček, psů a opic pro laboratorní účely a redukci všech ostatních zvířecích druhů. Velmi inteligentní odpověď, vždyť 90% lidí by bylo okamžitě ochotno dát mu za pravdu, z lásky ke psům, kočkám a opicím. Přesto lze prof. Ballsovi stěží věřit po tom všem, co řekl a kromě toho je jeho návrh vším jiným než vědeckou úvahou: je to zřejmé - chaotické, úpadkové a katastrofální výsledky vivisekce, ohrožující zdraví lidí, pochází nejen ze psů, koček a opic, nýbrž také z myší, krys, křečků, králíků a všech možných dalších druhů.
http://www.differentlife.cz/viv25.jpg
<!--[if !vml]-->FRAME (Fund for Replacement of Animals in Medical Experiments) sídlící v Nottinghamu je jedním z nejdůležitějších center pro náhradní metody, jedná ale podle osnov 3R. Prof. Balls je od r. 1981 prezidentem správní rady spol.FRAME a též vydavatelem jejího časopisu. Zodpovědnou za výzkum u FRAME byla po několik let dr. Judith Hampson, současně mluvčí organizace Eurogroup se sídlem v Brusselu. Aktivně se účastnila na podpoře zlopověstných Evropských konvencí, které legalizují vivisekci v zemích EU. FRAME je organizací žijící z darů a odkazů druhých, tedy osob, jimž leží na srdci osud zvířat. V jednom ze svých nedatovaných hanopisů se FRAME vyjadřuje takto: "Velký počet náhradních řešení navržených v této oblasti by musel posloužit jistému počtu pokusů na zvířatech, aby se kontrolovaly toxické reakce a byl prováděn výzkum v oborech farmakodynamie a farmakokinetie a mohli jsme se chránit proti případným špatným reakcím. Není nutné, aby náhradní řešení dodalo přesně ty samé údaje jako dodá pokus na zvířeti, ale musí dovést vědce k témuž výsledku." Rouhavý výrok, a to jak z vědeckého, tak i z etického hlediska. Kdyby měly být výsledky těchto dvou způsobů vzájemně identické, k čemu by pak sloužily? Člověk by byl i přesto vystaven nebezpečí z poškození plynoucího z nepřesnosti dat, a nemělo by tedy již smysl, mluvit o spolehlivém a nenásilném výzkumu. Ve skutečnosti jde o velkolepý podvod, mající jediný cíl: provádět vivisekci i nadále, pod rouškou slova "replace". Samozřejmě se nesmí házet všechno do jednoho pytle: na světě jsou spousty vědců neschvalujících vžité dogma o nutnosti používání vivisekce (což je m.j. i díky působení mnohých lékařů známo nejméně sto let). Tito vědci provádí skutečné pokusy, bez zvířat, i přesto, že nenásledují ani 3R, ani "náhradní metody". Pro ně existují pouze vědecké metody, které se staví proti zjevně nevědecké vivisekci. Známe více těchto vědců, poněvadž jsou členy ILÄAT. Proto také víme, že ani jeden z nich nedostal nikdy vyznamenání od jistých sdružení, které jsou vůči vivisektorům více než velkorysé. Vyznamenání tohoto druhu nejsou na světě ničím neobvyklým a ironií osudu jsou financována z peněz nic netušících a v dobré víře přispívajících ochránců zvířat, domnívajících se, že takto pomohou zvířatům.
Co se nás týče, vždycky jsme váhali s podporou výzkumů tohoto druhu, byť prováděných bez přítomnosti zvířat a budeme se zdráhat i nadále. Ono skutečně nestačí vymyslet nějaké vědecké metody, aniž by tyto byly uplatňovány v praxi. Vzhledem k vládnoucí mafii jsou totiž skutečně vědecké metody (tj. bez zvířat) téměř bez šance být použité v praxi. Je jen jeden způsob, jak používání autentických vědeckých metod postrčit vpřed: zákaz pokusů. Z tohoto důvodu používáme peníze na akce k ochraně laboratorních a jinak týraných zvířat, které jsou zamýšlené k ohromení veřejnosti nechutnými fakty, aby se stala vůči tomuto problému citlivější. Tímto připravujeme půdu pro zakázání pokusů. Ty jsou největším a nejkrutějším vědeckým omylem a zároveň etickým proviněním. Jen jejich úplný zákaz může zaručit konec utrpení zvířat a zavést výzkum hodný člověka.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama